Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

6.juni 2024: KATEDRALRUINEN TAGGES NED!

Tagging betonglokkI de siste årene  har forfallet av ruinene etter Hallvardskatedralen i det gamle Oslo nådd nye høyder. Ikke nok med at veimyndighetene i sin tid brukte katedralruinens sydvegg som underlag for et betongdekke under et sentralt motorveisystem - en vandalisme som savner sidestykke i vår del av verden - nå toppes vanskjøtselen av at det tagges uhemmet overalt på ruinen. Dette pågår også i ruinene av Olavsklosteret, dog i mindre grad.

HAllvardskatedralenHallvardskatedralen i Karl Fredrik Kellers strek. Vi ser sydveggen og vest-portalen med inngang til kirken og broen over Nordre strete til Bispeborgen. 

Hallvardskatedralens ruiner og alle andre levninger fra middelalderen i Gamlebyen er fredet. Det er ikke lov å forandre, tildekke, skjule eller utilbørlig skjemme slike levninger, som det står i loven. Likevel ser det nå slik ut inne i katedralruinen:Tagging kirkemur

I Lov om kulturminner står det i §3: Ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.
I §4 står det opplistet hva som er automatisk fredete kulturminner. Det er slike som er fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) og omfatter bl.a. . . hus eller kirketufter, kirker, hus og byggverk av alle slag, og rester av dem, . . . festningsanlegg og rester av dem, . . . gravminner av ethvert slag som . . . kirkegårder og deres innhegninger . . .
I §6 om sikringssone heter det: Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i §4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i §3 første ledd. Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven.
Om straff står det i §27: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forbud, påbud, vilkår eller bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes.

Du er her: Hjem Innhold Oslo middelalderby i dag 6.juni 2024: KATEDRALRUINEN TAGGES NED!