Middelalder-Oslo

6. august 2021 avga foreningen Middelalder-Oslo denne høringsuttalelesen til Oslo kommune ved  Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Du kan lese høringsuttalelesen her. 

22. februar 2021 avga foreningen Middelalder-Oslo høringsuttalelse til planforslaget med detaljreguleringsplan for område C6 i Bjørvika-planen. 

Ifølge reguleringsplanen for Bjørvika fra 2003 skulle nybygg for Kulturhistorisk museum reises på den tomten som hadde betegnelsen C6, nord for og inntil Bispegata og inntil Nordenga bru, i fortsettelsen av Kong Håkon 5s gate. Siden det ikke ble noe museum i Gamlebyen innen fristen, som var i 2013, skal tomten brukes til andre formål. Utbyggere er Hav Eiendom AS og Oslo S Utvikling AS. Foreningen Middelalder-Oslo har uttalt seg om utbyggingsplanene for tomten C6 både i 2017 og sist ved Plan- og bygningsetatens (PBEs) utlegging utbyggingsplanene på høring med frist 22/2-2021. Les mer om saken her.

Foreningen Middelalder-Oslo har den 21.09.2018 avgitt følgende innspill til Kulturminneplan for Oslo:

Til Byantikvaren i Oslo

Levningene av Oslo middelalderby i form av fremgravde, synlige ruiner, noen få bevarte steinbygninger og kulturlag under bakken er automatisk fredet og blir forvaltet av Riksantikvaren, i samarbeid med Oslo kommune - Byantikvaren og Kulturetaten. Men hele området for middelalderbyen, nyere tids bygninger, gater og parkområder m.m. er det Oslo kommune alene som forvalter. Foreningen Middelalder-Oslo ser det som naturlig og nødvendig at dette området får en viktig stilling i kulturminneplanen for Oslo, bl.a. av følgende grunner:

Oslotorg

Middelalder-Oslos grundige notat som viser at Oslo torg kan bli bussfritt, og at det ikke er nødvendig at busser kjører over øverste del av Bispegata, er revidert. Det har et nytt forslag til framtidsscenario for å minske busstrafikken gjennom Schweigaards gate i tillegg til vår kampsak, et bussfritt Oslo torg.

Notatet ble første gang publisert i januar 2017. I august 2018 ble det publisert en revidert utgave med en del tekstlige endringer. I denne nye versjonen av notatet fra oktober 2018, har vi lagt vekt på at flyttingen av traséene for lokalbussene ikke skal føre til mer trafikk på lokale veier i Gamlebyen.

Ingen av omleggingsforslagene er vanskelige eller kostbare å gjennomføre. Fylkeskryssende busser ønsker vi at skal ha endeholdeplass ved kollektivknutepunkter ved Ring 3 lengre ute (Ryen, Bryn/Brynseng, Helsfyr o.s.v.). Vi ønsker Oslo torg som et sentrum i en helhetlig Oslo middelalderby!

Les det reviderte notatet her.

Middelalder-Oslo har den 29.06.2017 sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune, med kopi til Byantikvaren og Riksantikvaren. Uttalelsen kommenterer detaljreguleringsplanen for område C6 i Bjørvika-planen.

Les hele høringsuttalelsen her.

Vi har en del kommentarer til forslaget til utnyttelse av området C6 nord for Bispegata og til PBEs vurderinger slik de kommer fram i formuleringene i referatet fra oppstartmøte. Det er særlig følgende punkter vi er opptatt av:

Bogen Krogness vannspeil- Planen tar ikke hensyn til at C6 er en del av Oslo middelalderby. Området er ikke en del av den moderne Bjørvikabebyggelsen. Grensen mellom disse to må gjøres meget tydeligere, og det må bli klare forskjeller mellom dem i bebyggelsesuttrykk.

- Forslaget fra utbygger legger opp til alt for stor utnyttelse av arealet. Vi støtter innvendingen fra PBE og innspill fra Byantikvaren om dette.

- Det er nødvendig at det tas sterkt hensyn til Oslo Ladegård og Ladegårdshagen ved at bebyggelseshøyden senkes sterkt mot øst.

- Utformingen av bebyggelsen i C6 må særlig ta hensyn til karakteristiske bygningstrekk i stående bebyggelse i Gamlebyen og til middelalderbebyggelsen.

Middelalder-Oslo har avgitt høringsuttalelse til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, med kopi til Riksantikvaren og Oslo kommune ved byrådsavdelingene for Miljø og samferdsel,  Byutvikling og for Kultur og idrett, samt Byantikvaren vedrørende sak 200902661-111 Bispegata og Oslo torg, detaljreguleringsplan.

Bjrvika Middelalderparken

Det har gått snart to år siden Landskapsplanen ble fremlagt, og vi registrerer at Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten i brev av 29.09.2016 til Jernbaneverket har godkjent planen. Foreningen Middelalder-Oslo finner det passende å vurdere hvordan Landskapsplanen er fulgt opp og gjenta synspunkter fra vår uttalelse i 2015, både der hvor det er usikkert hva som vil bli realisert i planen og der hvor vi mener at planen bør endres. Uttalelsen ble sendt til Jernbaneverket med kopi til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Kulturbyråden, og til Riksantikvaren i desember 2016.  Les ny uttalelse til Landskapsplan for Middelalderparken Oslo 15.12.2016 her.

Den 23. juni 2015 ga foreningen Middelalder-Oslo sin første uttalelse om Landskapsplan for Middelalderparken i brev til Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og Riksantikvaren. Middelalder-Osloarbeider for en god utforming av Oslo torg og Bispegata, og fjerning av bil- og busstrafikk øst for Oslo gate. Vår uttalelse fra 2015 pekte på at planen har mange gode løsninger, bl.a. prinsippet om gjenskaping av middelalderterrenget over den planlagte Follobanekulverten og ned mot Vannspeilet og å ta i bruk Lokomotivverkstedet til kulturformål. Les uttalelsen av 23.06.2015 her.

Støtt oss i arbeidet med å påvirke myndighetene til å ta de riktige avgjørelsene og finansiere den nye Middelalderparken!

4. februar 2014 er det avgitt følgende høringsuttalelse til Oslo kommune ved Byråd for kultur Hallstein Bjercke:

Bispegata reguleringsplan må ta hensyn til Oslo middelalderby og Oslo torg!

Interesseforeningen Middelalder-Oslo arbeider for bevaring og formidling av Oslo middelalderby. Middelalderbyen er svært viktig for Oslo, både som identitetsskaper og område for opplevelse og kunnskapstilegnelse. Planlegging av utformingen av middelalderparken sør for Bispegata etter at ny Follobane er etablert, er kommet godt i gang og viser noe av det store potensialet for området. I alle forslagene er Oslo torg og Minneparken (Ruinparken) tatt med som en del av middelalderpark-området.

Bispegata er en moderne gate som skjærer gjennom middelalderbyen og deler den i to. Med Ekebergtunnelen og Operatunnelen er det i dag ingen grunn til at Bispegata fortsatt skal være en gjennomfartsåre for bil – og busstrafikk. Trafikken må saneres for å skape sammenheng mellom den søndre og nordre delen av middelalderbyen, mellom middelalderbyens kirkelige og kongelige sentrum.

Foreningen Middelalder-Oslo har høsten 2013 sendt inn høringssvar til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten om planene for detaljregulering med konsekvens­utredning om ny Follobane gjennom Gamlebyen. Det har også vært et kraftfullt innlegg i avisen fra Helge Winsvold og Sverre Mørkhagen i styret, og proble­matikken blir belyst i lederen for dette nummeret av Middelalder-Oslo. Hva vil de foreslåtte planene bety for middelalderbyen, og finnes det noe godt alternativ til Jernbaneverkets forslag? Og hva mener foreningen Middelalder-Oslo.

Interesseforeningen Oslos middelalder (IOM) er en forening med noe under 800 medlemmer. Vi arbeider for at Oslos middelalder skal tas vare på og særlig for at levningene fra middelalderen i Gamlebyen i Oslo skal synliggjøres og formidles. Middelalder-Oslo er et av Norges aller mest verdifulle kulturminner, og alle fysiske bygge- og anleggstiltak i dette området må underordnes hensynet til Oslo middelalderby. IOMs høringsuttalelse omfatter bare den delen av nytt dobbeltspor Oslo – Ski som ligger mellom Oslo S og Ekebergåsen, kalt innerstrekning av området, samt den generelle delen av planprogrammet.

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser