Lederartikler

Leder nr 2 2012

Jernbanen gjennom middelalderparken

Jernbaneverket har nå i flere år arbeidet med planene om å føre den kommende Follobanen gjennom Gamlebyen. Etter mange runder og alternativer går de nå inn for å føre 4 jernbanespor, både Østfold­banen og den nye Follobanen, gjennom Klypen - skjæringa som går tvers gjennom middelalderbyen bak Lokomotivverkstedet og Borgen, så nært sistnevnte at denne må rives. I Klypen-skjæringa ble alle fornmin­ner utradert for 130 år siden, det er derfor liten konflikt med arkeologiske interesser at sporene legges her. Det er også klart at alle 4 sporene skal gå i lukket kulvert. Dermed kan Middelalderparken få arealer oppå kulverten. Dette forslaget får varm støtte fra Riksantikvaren. Det kommer ikke i konflikt med Ladegården, Oslo Torg og Hallvardskirken. Og det åpner for en helhetlig middelalderby. 

Men for Middelalder-Oslo er ikke denne saken enkel. Kulvertene kommer delvis så høyt at de vil fungere som en vegg, eller en litt underlig knekk i det gjenskapte middel­alder terrenget. Ruinene etter Kongsgården ser ut til å bli klemt opp mot veggen i kulverten. Det er politisk enighet om at Alnaelva, eller iallfall deler av den, skal renne ut i vannspeilet. Det vil bli umulig med et gjenskapt elveløp når kulvertene går helt på tvers. Alna vil butte mot kulvertveggen.

Kulturhistorisk museum håpet vi skulle bli en drivkraft for liv og utvikling i Middel­alder­parken. Men deler av den tomta, som i 10 år nå er regulert til museumsformål, vil bli brukt av sporene som kommer ut av kulverten, samt et beredskapsområde som Jernbaneverket nå har funnet ut at de må ha akkurat der. Kulturhistorisk museum kan kanskje være like fornøyd med en annen plassering, men for oss vil det være tragisk.

Det som gir oss størst frustrasjonen er at Jernbaneverket (JBV) suverent har lagt premissene for hvordan Follobanen skal innføres. Gardermobanen valgte de å føre inn på gamle jernbanespor til Oslo S. Hvorfor ble aldri et tilsvarende alternativ vurdert for Follobanen? JBV kjempet innbitt mot Gamlebytunnelen på 90-tallet - en tunnel som ville gitt en tilsvarende innføring som de nå vil gi Follobanen. Nå er situasjonen omvendt. De har sterkt mot­satt seg krav fra sine overordnede i de­parte­mentet om å vurdere helt andre måter å organisere jernbanetrafikken i Oslo.

I Malmö har den nylig åpnede Citytunneln blitt en stor suksess. Det er en jernbanering som går dypt under byen, med nye sta­sjoner under den gamle hovedstasjonen, og sentrale knutepunkter i byen. Den kostet 8,5 milliarder SEK. Follobanen er stipulert til nesten det 3-dobbelte. Kulverttunnelene, de som støpes i betong nede i en bygge­grop, koster 10 ganger mer enn om man går så dypt at tunnelen kan bygges i fjell. I Göteborg skal det også bygges en til­svarende ringløsning i dyptunnel. Og Stockholm får en ny tunnel under sentrum på et dypere nivå, men uten ring.

Nå ligger det ganske langt fra foreningens formål å arbeide for nye jernbaneløsninger i hovedstaden. Men det er frustrerende å se at det kanskje bygges noen enorme kul­verter gjennom Middelalderparken til mange milliarder, når vi vet at i vårt nabo­land velges løsninger som ville skånet middel­alderbyen helt. Middelader-Oslos problem er at vi nå både må arbeide for at 4 spor i kulverter gjen­nom Klypen bygges så skånsomt som mulig, og på en slik måte at middel­alderbyens helhet best mulig kan reetab­leres. Samtidig som vi sier at man burde ha gjort noe fullstendig annerledes. Det er vanskelig å sitte rolig å se på at Jernbane­verket nå for tredje gang saboterer sine statsråders pålegg om å vurdere helt andre jernbaneløsninger.

Helge Winsvold, styreleder