Middelalder-Oslo

Vedtekter

Foreningens vedtekter

Vedtekter

for

foreningen Middelalder-Oslo

Sist revidert i 2021

§ 1    Formål

Foreningen Middelalder-Oslo er en frittstående, idéell forening. Foreningen skal:

a) Synliggjøre

ved å påpeke verdien av og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og -tradisjoner.

b) Påvirke

ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstår som maksimalt synlig og tilgjengelig som et resultat av politiske prioriteringer.

c) Organisere

ved aktivt å ta initiativ til og delta i tiltak som fremmer disse målene.

 § 2    Medlemmer – rettigheter og plikter

Alle fysiske personer som vil støtte eller arbeide for Interesseforeningens formål kan bli ordinære medlemmer.

De årlige medlemskontingentene fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis, med forfall 1. mars.

For nye medlemmer som melder seg inn etter 1. november dekker årskontin­genten resten av året og hele neste år.

For å kunne avgi stemme på årsmøter må medlemskontingenten for inne­vær­ende år være innbetalt (stemmeberettiget medlem).

Juridiske personer (firmaer, foreninger etc.) kan bli støttemedlemmer. Støtte­med­lemmer har ikke stemmerett på årsmøtene.

§ 3    Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet varsles av styret minst 4 -fire- uker i forveien. Alle forslag til årsmøtet må være mottatt av styret minst 3 -tre- uker i forveien.

Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 -to- uker før årsmøtet på den måte styret kunngjør i varslingen.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter minst det antall stemmeberettigede medlemmer, jf. § 2, 3. ledd, som styret utgjør. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt for vedtektsendringer og oppløsning, jf. §§ 6 og 7.

Årsmøtet konstitueres gjennom godkjennelse av innkallingen, sakslisten, valg av møteleder, møtesekretær og ett medlem til å medundertegne protokollen i tillegg til møtelederen og møtesekretæren.

På årsmøtet skal styret legge frem årsberetning, revidert regnskap og forslag til arbeidsplan og budsjett. For øvrig kan årsmøtet kun treffe vedtak i saker som er oppført på sakslisten.

Årsmøtet velger, etter forslag fra valgkomitéen, medlemmer til styret, jf. § 5, og revisor for to år. Andre forslag kan også fremmes i møtet. Dessuten velges, etter forslag fra styret, leder og to medlemmer til valgkomitéen, alle for ett år.

§ 4    Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 -to- ukers varsel, etter vedtak av årsmøtet eller av styret. Ekstraordinært årsmøte innkalles også når minst 10 % av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig har forlangt dette, for å behandle en eller flere konkrete saker. I ekstraordinært årsmøte skal kun behandles konstituering og den/de sak(er) møtet er innkalt for å behandle og som fremgår av innkallingen og forslag til saksliste.      

§ 5    Styret

Styret består av minst ni medlemmer. Medlemmer til styret velges på årsmøtet for to år om gangen. Styrelederen velges særskilt, de øvrige styremed­lemmene velges samlet. Dersom det anses hensiktsmessig, velges også særskilt nest­leder til styret.

Mest mulig nær halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år. F. eks. velges styreleder og fire styremedlemmer det ene året og fem styremedlemmer, even­tuelt inkludert nestleder, det andre året.

Dersom et styremedlem rokkeres til et nytt styreverv ved årsmøtet, eller av noen grunn trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal det ledige styrevervet av årsmøtet besettes ved valg for resten av funksjonstiden.

For øvrig konstituerer styret seg selv, ved oppnevning av sekretær, økonomi­ansvarlig og kasserer. Andre oppgaver kan også fordeles blant styremed­lemmene.

Styret har til oppgave å iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser og for øvrig ivareta foreningens formål og interesser, inkludert forvaltningen av økonomi og materiell etc. Styret representerer foreningen utad. Styret forplikter foreningen, men kan gjennom styrevedtatt intern instruks eller særskilt vedtak gjennomføre en for­svarlig og mest mulig hensiktsmessig delegering til styreleder og/eller styre­med­lemmer. Styret engasjerer regnskapsfører for foreningen.

Det innkalles til styremøter etter en av styret fastsatt møteplan, når styreleder finner det nødvendig eller når et flertall av styrets medlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet i styret er styrelederens stemme avgjørende. Styret er pålagt å føre protokoll. Protokollen skal undertegnes av møtelederen, sekretæren og minimum ett øvrig styremedlem som har deltatt i møtet.

            Styret kan innkalle til medlemsmøter når det anses hensiktsmessig. Dersom beslutning må fattes av foreningen mellom de ordinære årsmøtene, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

§ 6    Endring av vedtektene

Forslag til endring av vedtektene sendes ut 2 -to- uker før årsmøtet. Ved vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmene.

§ 7    Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare bli gjort på årsmøtet, og krever 2/3 flertall av frammøtte stemmeberettigede. Møter mindre enn halvparten av medlem­mene, må saken forelegges et ekstraordinært årsmøte på nytt, 3 måneder senere, hvor forslaget anses vedtatt med 2/3 flertall av de møtende stemmeberettigede medlemmer.

            Sammenslutning med annen organisasjon regnes ikke som oppløsning men som vedtektsendring. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring i § 6.

            Ved oppløsning av foreningen skal foreningens midler overføres til organisasjon eller lignende som arbeider for tilsvarende formål. Det årsmøtet som med gyldig virkning oppløser foreningen skal treffe nærmere bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og øvrige eiendeler, herunder arkivet.

            Ved konkurs anses foreningen som oppløst. Veg konkurs gjelder reglene i Konkursloven og Dekningsloven.