Middelalder-Oslo

HANDLINGSPLAN FOR 2018

Forslag til årsmøtet 14.03.2018

1. Synliggjøre
Synliggjøre ved å påpeke verdien av og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og –tradisjoner.

1.1 Medier
Være synlig i mediene i forbindelse med saker vi arbeider for og med. Være spesielt aktive i media om Framtidsbildet, forslagene til tiltak fram mot 2024 og bussfritt Oslo torg.

1.2 Markere foreningen ved tradisjonelle begivenheter og ta initiativ til nye
Skape blest om og markere foreningen ved hjelp av: St. Hallvards dag med utdeling av gangvaktprisen, Eufemiaaften, torsdagsvandringer for innbudte foreninger, Oslo Middelalderfestival, Middelalderuka og evt. andre relevante arrangementer. Gjennomføre arrangementer på Oslo torg.

1.3 Internett
Holde hjemmesiden oppdatert. Bruke Facebook og andre sosiale medier aktivt for infor-masjon, reklame og påvirkning. Gjøre økende bruk av informasjon til medlemmer på E-post.

1.4 Presentere utvalgte deler av idékonseptet "Framtidsbilde for Oslo middelalderby 2024 - 2030" for Oslo kommune og andre.
Formidle dette til pressen. Opprette kontakt med naboene til Middelalderbyen, Sørenga, Bjørvikabyen og andre for formidling av Framtidsbildet.

1.5 Utstilling i Ladegården
Samarbeide med Ladegårdens middelalderkontor og Jernbanemuseet/Jernbanedirektoratet om utstilling i informasjonssenteret i Ladegården

1.6 Øke synliggjøringen av middelalderminnene
Arbeide for økt synliggjøring og tilgjengeliggjøring av kulturminnene fra middelalderen i Oslo (se pkt.2.2.).

2. Påvirke
Påvirke ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstå som maksimalt synlig og tilgjengelig som et resultat av politiske prioriteringer.

2.1 Kontakt med politiske myndigheter og andre aktører
2.1.1 Holde kontakt med og informere politikere og forvaltningen i Oslo kommune, BaneNor, Ruter, Riksantikvaren, Kulturdepartementet og Oslos stortingsbenk for å påvirke utviklingen av middelalderbyen i framtiden. I 2018 legges spesiell vekt på å arbeide for at tiltakene i Framtidsbilde for Oslo middelalderby skal bli en del av de offisielle planene for området og at arbeidet med disse starter opp i 2019. Det arbeides med siktemålet at et utvalg av tiltakene skal bli realisert innen byjubileene i 2024.

2.1.2 Arbeide for at kommunen skal prioritere formidling av middelalderbyen, bl.a. med informasjonsskilt, ny vandrebrosjyre og et formidlingssenter i Ladegårdens nordfløy med bymodell og 3D-visualisering.

2.1.3 Fortsette arbeidet med å påvirke Oslo kommune og Ruter til å stenge Bispegata ved Oslo torg for bil- og busstrafikk.

2.1.4 Samarbeide tett med Gamlebyen historielag, St. Hallvards dag, Oslo middelalderfestival, Oslo museum, Modus senter for middelaldermusikk og andre ikke-offentlige aktører som arbeider for bevaring og formidling av Oslo middelalderby.

2.2. Vedlikehold og fysiske tiltak i middelalderbyen
2.2.1 Arbeide aktivt for en utforming av Middelalderparken som tar mest mulig hensyn til de bevarte kulturminnene og som vektlegger formidling av Oslo middelalderby, samt arbeide for framtidig bruk av Lokomotivverksted til slik formidling. Arbeide for gjenoppbygging av middelalder bygårder, brygger, båter og sjøboder i parken.

2.2.2 Påvirke de kommunale myndighetene og Riksantikvaren til bedre vedlikehold av ruiner og grøntareal og selv gjennomføre en vårdugnad (se pkt. 3.1)

2.2.3 Fortsette arbeidet for at Bispegatas øvre del, øst for Oslo gate stenges (fjernes) som en viktig del av trafikkplanen for Gamle Oslo.

2.2.4 Fortsette arbeidet for tydeliggjøring av Oslo torg slik det var i middelalderen og frigjøre hele Hallvardskatedralens ruiner, samt markere denne kirkens kirkegård slik den var i middelalderen.

2.2.5 Arbeide for reising av vernebygg over nordfløyen i middelalderens bispeborg med mulighet for lokal utstilling i denne.

2.2.6 Arbeide for bedre skilting og informasjon i middelalderbyen, bl.a. med 7 inngangsmarkeringer og navn på gateløp i middelalderen som en del av vegskiltene.

2.2.7 Arbeide for å få reist et monument over kong Håkon V Magnusson og dronning Eufemia i tilknytning til middelalderparken.

3. Organisere
Organisere, ved aktivt å ta initiativ til og delta i tiltak som fremmer disse målene.

3.1 Medlemsaktiviteter
3.1.1 Planlegge og gjennomføre medlemsmøter, foredrag, vandringer, arrangementer i tilknytning til Oslo torg og Framtidsbildet, Eufemiaaften og Middelalderuka (se pkt.1.2) og arrangere medlemsturer til relevante reisemål.

3.1.2 Opprette og videreføre ressursgrupper av medlemmer for forskjellige formål.
Fortsette dugnadsgruppens utmerkete arbeide i forbindelse med arrangementer og nedsette en ny gruppe for søknad om midler.

3.1.3 Medlemsblad og medlemsbrev
Utgi medlemsbladet i papirutgave to ganger i løpet av året. Sende ut medlemsbrev med informasjon om bl.a. kommende arrangementer to ganger i løpet av året.

3.1.4 Øke antallet som står på E-post distribusjonslisten for fellesutsendelser av informasjon og påminnelser og oppdatere denne listen fortløpende.

3.2 Øke medlemstallet
Da et stort medlemsantall øker både Oslos bevissthet om sin glemte middelalderby og foreningen Middelalder-Oslos påvirkningskraft, vil foreningen arbeide for å få minst 1000 medlemmer innen jubileumsåret 2024. Vi har som målsetning å være 700 medlemmer ved utgangen av 2018, dvs. at vi får 100 nye medlemmer.

3.2.1 Det satses aktivt på medlemsverving ved å lage ny vervebrosjyre og aktivt verve nye medlemmer ved forskjellige arrangementer.

3.2.2 Nettadressen er med i foreningens logo og det selges produkter med logoen på.

3.2.3 Torsdagsvandringer med utvalgte lag, foreninger, sameier og andre grupper,
ikke minst naboer til middelalderbyen.

3.3 Samarbeid med andre foreninger og institusjoner

3.3.1 Samarbeide med andre ”middelalderarrangører” og foreninger, i særdeleshet med Stiftelsen Oslo Middelalderfestival, foreningen St. Hallvards dag, Gamlebyen Historielag og med Modus, senter for middelaldermusikk som har 20 års jubileum i 2018.

3.3.2 Arrangere foredrag og seminarer i samarbeid med Gamlebyen Historielag og andre foreninger og organisasjoner i Gamlebyen og Oslo forøvrig.

3.3.3 Delta på møter i Fellesrådet for historielagene i Oslo.

3.3.4 Samarbeide med Oslo Byes vel, Fortidsminneforeningen og Oslo museum. Samarbeide med Jernbanemuseet på Hamar/Jernbanedirektoratet.

3.3.5 Støtte opprop som fremmer arbeidet for en bedre Oslo middelalderby.

Du er her: Hjem Hva vi vil Handlingsplan