Middelalder-Oslo

Uttalelser

Høringsuttalelse: Planprogram for nytt dobbeltspor Oslo – Ski 2010

Interesseforeningen Oslos middelalder (IOM) er en forening med noe under 800 medlemmer. Vi arbeider for at Oslos middelalder skal tas vare på og særlig for at levningene fra middelalderen i Gamlebyen i Oslo skal synliggjøres og formidles. Middelalder-Oslo er et av Norges aller mest verdifulle kulturminner, og alle fysiske bygge- og anleggstiltak i dette området må underordnes hensynet til Oslo middelalderby. IOMs høringsuttalelse omfatter bare den delen av nytt dobbeltspor Oslo – Ski som ligger mellom Oslo S og Ekebergåsen, kalt innerstrekning av området, samt den generelle delen av planprogrammet.

Jernbaneanlegg i Gamlebyen i Oslo startet opp med arbeidet for Hovedbanen rundt 1850 og har fortsatt med omfattende anlegg fram til og med 1950-tallet. I denne tiden har store områder av middelalderbyen Oslo blitt gravd ut og fjernet, oftest med manglende eller helt utilstrekkelige arkeologiske undersøkelser. Her kan kort nevnes Smålensbanen (dagens Klypen), Østfoldbanen og servicespor gjennom Minneparken, Lodalen ned til Loenga, omfattende fjerning av alle kulturlevninger på Nordenga (dagens Hagen og Burma m.fl.), hele området vest og nordvest for Oslo Ladegård og dagens barokkhage, verkstedsområder og godsterminal på Sørenga, inklusive lokomotiv¬verkstedet og ”Borgen”. I tillegg til omfattende områder med alminnelig bybebyggelse fra middelalderen er også store deler av ruinene av monumentalbygninger blitt ødelagt, kongsgården på Sørenga, Clemenskirken, bispeborgen, Olavsklosteret, Hallvardskatedralen. Noen av de ødelagte delene er blitt rekonstruert.

En del av jernbanevirksomheten er i løpet av de seneste 20 årene fjernet fra Gamlebyen, bl.a. godsterminalen på Sørenga og jernbanens garasjebygg ved Clemenskirken. En del bygninger har fått annen bruk. Omfattende arealer med jernbanespor blir lite eller ikke brukt, bl.a. Klypen, Nordre tomters spor og mesteparten av sporområdet på Loenga. Allikevel har disse blitt liggende som jernbanearealer. De kunne vært brukt til bedre formål.

De åpne jernbanesporene gjennom Gamlebyen, både de som er i bruk og de som ikke lenger brukes, er en hovedårsak til at helheten i middelalderbyen er oppstykket. En uavklart plansituasjon og Jernbaneverkets krav til å sikre jernbanearealer for mulig fremtidig bruk har hindret at disse sårene er grodd. Slik fremtidig bruk er rekonstruksjon av markoverflaten fra området øst for Klypen og Nordre tomters spor og ned til middelalderparken ved vannspeilet og gjenskaping av nedre del av Alnaelvas tidligere løp i tilknytning til Vannspeilet på Sørenga.

IOM retter også oppmerksomheten på alternativet til at omfattende arealer ved Oslo S og øst for stasjonen skal opptas av jernbanespor. IOM er kjent med at Bydel Gamle Oslo har fremmet et forslag om en anderledes måte å organisere jernbanetrafikken i Oslo og Osloområdet. Denne innbefatter at alle tog pendler gjennom Oslo, servicefunksjoner og togparkering flyttes ut av byen, en radikal forenkling og reduksjon av sporområdene i sentrum, langt mer effektiv togflyt og større kapasitet, og ikke minst: Alle spor passerer så dypt under middelalderbyen, at de ikke berører fornminner og kulturlag. Ved anlegging av dyptunnel under dagens Oslo S og satsing på gjennomgående tog og ikke buttspor vil betydelige arealer kunne brukes til andre formål.

IOM krever at det må komme klart fram i planprogrammet at konsekvensutredningen skal gi de nødvendige premisser for at reguleringsplanen skal inneholde arealdisponering som tar hensyn til middelalderområdene. IOM krever også at spørsmålet om oppgraderingen av kulvertene for dagens Østfoldbane og driftsspor til Lodalen gjennom Minneparken må avklares gjennom reguleringsplanarbeidet (planprogrammet kap.3.2).

Planarbeidet må ta hensyn til de kravene som en fremtidig dyptunnel under Oslo S vil stille, slik at ikke fremføringen av Follobanen og omlegging av Østfoldbanen vil hindre gjennomføringen av dyptunnel i fremtiden, men vil kunne knyttes sammen med en slik.

De enkelte traséområdene

Klypen og Bispegata

Bispegatas løp fra Oslo gate til Vannspeilet tilsvarer grovt sett middelalderens Bispeallmenning fra Oslo torg til Bispebryggen. Middelalderens Clemensallmenning tilsvarer østre del av Kanslergata og har gått over området for dagens skjæring Klypen og ned til Vannspeilet.
Konsekvensutredningen må avklare omfanget av kulturminner som blir berørt ved tiltaket og virkningen av bygging av kulvert på kulturlagene inntil kulverten. Betydningen av overbygging av terrenget for Oslo middelalderby og utformingen av dette må utredes. IOM peker på den unike muligheten til at slik overbygging vil kunne gjenskape et terreng som er blitt ødelagt ved jernbanens tidligere byggetiltak. IOM vil arbeide for at det i reguleringsplanen skal gis konkrete bestemmelser om slik overdekking som et krav til utbyggingen.

Lodalen og Loenga

Konsekvensutredningen må avklare mulighetene for å kunne rekonstruere deler av Alnaelva som et kunstig vannspeil som en fortsettelse av Vannspeilet på Sørenga i forhold til spor på Loenga, sml. forslag til kommunedelplan for Alna miljøpark (planprogrammet Oslo kap.4.3). Muligheten for å fjerne spor, spesielt på sør- og sørøstsiden av Saxegården må utredes. IOM ønsker færrest mulig jernbanespor i dagen i dette området.

Minneparken og kulverter for Østfoldbanen og driftsspor til Lodalen
Konsekvensene av å legge nye spor gjennom Minneparken vil være store, både i en driftsfase og etter at denne er over. IOM krever at følgende må utredes: Konflikt med urørte levninger av middelaldergraver og ruiner (Hallvardskatedralen), påvirkning av kulverter for kulturlagene inntil og omkringstående bygninger som Olavsklosteret/Oslo bispegård og bispeborgen/Oslo ladegård, negative konsekvenser for publikum i anleggstiden, rekonstruksjon av ruiner og terreng etter ferdiggjøring av kulverter, bygging av vernebygg over nordfløyen i bispeborgen inntil jernbanekulverten, samt formidling før, under og etter anleggsperioden.

Det må klargjøres om det ved noen av alternativene ikke vil være nødvendig med åpning av dagens to kulverter fra overflaten, men at disse kan opprustes innenfra. IOM vil sterkt støtte slike løsninger fremfor oppgraving av Minneparken. 
For øvrig vil vi henvise til at med Bydelens forslag til dyptunnel og kun pendeldrift med all togparkering utenfor byen, vil behovet for servicespor til Lodalen opphøre. 2 av dagens 4 kulvertspor under Minneparken vil da bli «ledige».
Gjennomføring av tiltaket
Fordi Follobanen og omlagt Østfoldbane berører et av de viktigste kulturminneområdene i Norge, er hensynet til kulturminnene i anleggsperioden av overordnet viktighet. Også hensynet til publikum som oppsøker området og de aktivitetene som foregår der, for eksempel Oslo middelalderfestival må bli tatt tilstrekkelig vare på. Det må i reguleringsplanen gis bestemmelser som sikrer dette. IOM vil allikevel peke på at hensynet til å få et best mulig varig resultat for middelalderbyen og dens helhet må være overordnet hensynet til publikum i anleggsperioden, dersom det er nødvendig å velge.

Dagens situasjon og planstatus

IOM har ingen store motforestillinger til beskrivelsen av dagens arealbruk og gjeldende planer. I reguleringsplan for Bjørvika – Bispevika – Lohavn er området mellom Klypen og Vannspeilet regulert til museumsformål og park, og bygningen Borgen er ikke regulert til bevaring. Markering av middelalderens gateløp, Clemensallmenningen og Vestre strete, er regulert som gang-/sykkelveier over Klypen som er regulert til jernbaneformål. Her ligger det åpent for rekonstruksjon av middelalderterrenget over en jernbanekulvert dersom det er forenlig med jernbaneformål, slik det er lagt opp til i Statsbyggs reguleringsplanforslag for nytt Kulturhistorisk museum i Bjørvika.

Det er gjort vedtak i Oslo kommunestyre at Oslo torg, byens sentrale møteplass i middelalderen, skal etableres i Gamlebyen. Dette er helt i tråd med gjeldende kommunedelplan for torg og møteplasser vedtatt 2009. I planprogrammet pekes det på at kommunedelplanen kan komme i konflikt med Follobanen langs Loenga. Også evt. påvirkning av Oslo torg må utredes i planforslaget for Follobanen. Etablering av Oslo torg er helt i tråd med bydel Gamle Oslos forslag til samlet trafikkplan for bydelen.

Planarbeidet må avklare forholdet til utnyttelse av arealer under bakken inntil og vest for nye kulverter gjennom Klypen og evt. overbygging av denne i forbindelse med nytt Kulturhistorisk museum eller andre tilsvarende formål. Det er helt avgjørende med et opplegg for samarbeide dersom KHM blir vedtatt etablert i området, sml. fremlagt reguleringsplanforslag.

Utredningsprogram

Vi viser til anbefalingene ovenfor. Det er viktig at kulturminner og kulturmiljø blir behandlet også som en viktig del av landskap, grøntstruktur, friluftsinteresser, estetikk og byggeskikk og byutvikling. Fordi Follobanens alternative traseer går gjennom et av Norges aller viktigste kulturmiljøer fra middelalder, må hensynet til dette tillegges spesiell vekt i planarbeidet for denne delen av den nye Follobanen.

Konklusjon

Hensynet til uavklarte jernbaneformål har alt for lenge hvilt som en lammende hånd over viktige deler av Oslo middelalderby. Interesseforeningen Oslos middelalder ser fram til at planarbeidet for nytt dobbeltspor Oslo – Ski skal resultere i konkrete linjeløsninger som vil gjøre slutt på båndlegging av arealer som ikke er i aktiv bruk for jernbaneformål. Mulighetene er store for at Follobanen alt i alt vil kunne virke positivt på kulturminnene i middelalderbyen og på opplevelsen og formidlingen av disse.

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser Høringsuttalelse: Planprogram for nytt dobbeltspor Oslo – Ski 2010