Middelalder-Oslo

Uttalelser

Høringsuttalelse: Kulturhistorisk museum (UiO), Bjørvika. Reguleringsplan med konsekvensutredning 2010

Interesseforeningen Oslos middelalder (IOM) har uttalt seg om konsekvensutredning og bebyggelsesplan for nytt kulturhistorisk museum for Universitetet i Oslo (KHM) i 2008 og henviser til denne. Spørsmål om vannspeil nord for Bispegata, forholdet mellom Bjørvika-bebyggelsen og ny bebyggelse i Gamlebyen nord for Bispegata (C6) og til siktlinjer i området vil ikke bli gjentatt her. Uttalelsen til forslaget til reguleringsplan vil først og fremst bli konsentrert om valget mellom alternativ 1, museet delt mellom nord og sør for Bispegata og alternativ 2 museet nord for Bispegata.

I vår høringsuttalelse fra 2008 er det konkludert med at vi ønsker alternativ 2, museum på nordsiden. Imidlertid uttalte IOM at en markert inngang til museet fra Middelalderparken på Sørenga, dvs. på sørsiden av Bispegata, i området for Borgen eller noe vest for denne, ville være positivt for Middelalderparken, idet det kunne trekke museumsaktiviteter inn i parken og legge gode premisser for et samspill mellom museet og middelalderstrukturene. Vi pekte også på muligheten for museumsbebyggelse under bakkenivå i østre deler av området sør for Bispegata. Dette ville kunne kombineres med rekonstruksjon av terrenget og overbygging av "Klypen".

Generelle synspunkter på KHM i Gamlebyen og Middelalderbyen Oslo

IOM mener at utviklingen av området sør for Bispegata må skje på middelalderbyens premisser, med målsetningen å etablere en flerbrukspark hvor hensynet til formidling av middelalderlevningene i området må være det viktigste. I området nord for Bispegata (C6 og C7) må hensynet til levninger i grunnen, til Oslo Ladegård med barokkhagen/middelalderens Bispeborg og til tydeliggjøringen av Bjørvikas gamle strandlinje være viktige premisser. IOM ønsker at KHM skal etablere seg i området for middelalderbyen, bl.a. fordi det vil gi mulighet til formidling av kunnskap og aktivisering gjennom utstilling av middelaldergjenstander og konstruksjoner fra Oslo (også båter fra middelalderen) satt inn i en generell kulturhistorisk sammenheng og sammen med enestående kunsthistoriske og andre gjenstander fra andre steder i Norge. Det vil være svært viktig å få etablert et museum her som kan ta deler av parkarealet i bruk til publikumsformål. Den fremtidige virksomheten i Lokomotivverkstedet må sees i sammenheng med KHMs behov og med muligheten for aktivitet for lokalbefolkning og besøkende i tilknytning til området for Oslo middelalderby.

Synspunkter på reguleringsplanforslaget

IOM ser med tilfredshet at Statsbyggs forslag til alternativ 1 har sterkt redusert omfang av museumsbygg over bakken sør for Bispegata. Med flytting av vikingskipene fra Bygdøy og plassering av disse i et eget bygg sør for Bispegata er det foreslått bare 5000 kvm bra over bakken. Dersom ikke vikingskipene blir flyttet, blir dette tallet bare 1500 kvm bra. IOM har ikke tatt stilling til flytting av vikingskipene fra Bygdøy (sml. uttalelsen fra 2008). IOM er imidlertid generelt imot et "signalbygg" sør for Bispegata midt inne i området mellom Clemensallmenningen og Bispeallmenningen (felt C2b).

Dagens situasjon for området sør for Bispegata er uholdbar sett fra IOMs side og er langt fra beskrivelsen i reguleringsplanen for Bjørvika stadfestet i 2004. Det er høyst utilfredsstillende at store deler av område C2 fortsatt brukes til transportvirksomhet, at arbeidet med arrondering av området øst for Vannspeilet på Sørenga er stoppet opp og at området øst for Klypen (C3) brukes som lagertomt for byggevirksomhet, samt at markering av middelalderske gateløp i området og over Klypen ikke er planlagt påbegynt.

Som i forslaget til reguleringsplan med konsekvensutredning fra 2008 er det i reguleringsplanforslaget fra 2009 foreslått at jernbanesporet Klypen (C4) legges i kulvert og overbygges som en del av alternativ 1, men bare dersom vikingskipene flyttes. I rekkefølgebestemmelsene settes det et krav til bygging av minst 15000 kvm bra totalt hvorav minst 4000 kvm bra over terreng sør for Bispegata for at det skal gjennomføres slik bygging av kulvert og rekonstruksjon av terreng, dvs. at dette bare er aktuelt dersom vikingskipene flyttes. IOM beklager at det legges inn en slik forutsetning. Dersom vikingskipene ikke blir flyttet, vil en mindre utstillingsbygning over terreng i nordøstre og østre del av område C2 og større museumslokaler under bakken på en god måte kunne tilpasses hensynet til middelalderparken og rekonstruksjonen av middelalderterrenget.

IOM hilser med glede at vannspeilet tenkes ført helt nord til Bispegata (område C22), uten passasje fra Kong Håkon Vs gate og bebyggelsen vest for denne. Derimot er det betenkelig med omfanget av avkjørselen fra Bispegata i felt C2c.

Bispegata er i reguleringsplanforslaget gitt stor bredde med dobbelt holdeplass for trikk og for buss, dvs. tilsvarende utformingen på det nye Jernbanetorget. IOM mener at dette er sterkt overdimensjonert i forhold til behovet for trikkeholdeplasser og for busstrafikk til museet. Vi går sterkt imot gjennomkjøring av fjernbuss og ekspressbuss i Bispegata og har foreslått konkrete alternativer for busstrafikk i henvendelse til Samferdselsetaten i Oslo kommune. Bispegata må stenges for bil- og busstrafikk øst for Oslogate og Minneparken (Ruinparken) må utvides mot sør. Oslo torg må etableres sør for Oslo Ladegård. Disse tiltakene må sees i sammenheng med markeringen middelalderens topografiske struktur i form av Vannspeilet, terrengrekonstruksjon og markering av de viktige gateløpene Clemensallmenningen, Bispeallmenningen og Vestre strete. Stikkordet for dette arbeidet er middelalderbyens helhet.

IOM er kjent med at Bydel Gamle Oslo er i dialog med Jernbaneverket om alternative måter å føre jernbanen gjennom/under Oslo, kalt dyptunnel/dyptunnelring. En slik løsning vil radikalt forbedre mulighetene til å finne gode løsninger både for Middelalderparken og KHM. Bl a vil det frigjøre Klypensporet helt, f eks til utstillingslokaler eller lagre. Løsningen vil også utnytte volumer under bakken nord for Bispegata.

Konklusjon

De to planalternativene har begge positive sider. Felles for dem er vektlegging av middelalderstrukturer. IOM mener at alternativ 1 er blitt bedre tilpasset hensynet til Oslo middelalderby enn i det tidligere forslaget. Det er knyttet usikkerhet til overbygging av Klypen og reetablering av middelalerterrenget, fordi dette er knyttet sammen med eventuell flytting av vikingskipene fra Bygdøy. Det hevdes at alternativ 2 innebærer usikkerhet når det gjelder bruken av område C2 og riving av Borgen, da dette vil være avhengig av annen finansiering enn via KHM-utbygging. Senking av Klypen med kulvert er imidlertid en sannsynlig del av utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski (Follobanen).

Vi mener at et signalbygg for vikingskipene lagt midt i område C2 (felt C2b) vil bli for dominerende og at området nord for dette eventuelt sannsynligvis vil bli fylt av lavere bygningsmasser og områder som ikke vil oppfattes som en naturlig del av parken. Derimot vil et lavere bygg i felt C2a og i nordøstre del av C2b gi mindre uheldige virkninger på parken og lett kunne kombineres med underjordiske lokaler. Dette bør gi bakgrunn for overbygging av Klypen, selv om ikke vikingskipene flyttes.

IOM går inn for alternativ 2 uten utstillingslokale over bakken, men med lokaler under bakken sør for Bispegata. IOM imøteser Jernbaneverkets vurderinger av alternativer som gjør at Klypensporets trasé fritt kan brukes til museumsformål.

Helge Winsvold, Styreleder

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser Høringsuttalelse: Kulturhistorisk museum (UiO), Bjørvika. Reguleringsplan med konsekvensutredning 2010